top of page

Òran an Fheòir

This song is from my home village Shulishader, Point and was written John ‘Knox’ Mackenzie who was a nephew of William MacKenzie. This humorous song was written for his nephew who had been the victim of Haystack sabotage at the hands of some of village lads!

‘S ann ort a bha coltas le t-fhallus mu d’ ghnuis,

Ri gearradh a ghlais fheur, le speal nach robh ùr,

Cha ghleidheadh I an gliasadh, ach beagan de dh’ uin,

Bha am faobhar air caitheamh cho fada gu chùl.

 

Am feur rinn thu spealladh air leig Ann’ ‘ic Caoidh

A thiormaich thu criona, air glasach an uillt

Air a thorradh na thudain bha cumhad cho grinn,

Chuir na balaich le ‘n cuidthrom, a chruth bun os cionn

 

Chaidh an t-uisge steach troimhe, bho mhullch gu mhàs,

Air fàs teth na mheadhon. agus malcaidh air fàs,

Faileadh dongaidh dheth tighinn a mach as a bharr,

Is b’ fheudar a sgapadh, le forc agus graip.

 

Is ann shios air an talamh, aig fasgadh an uillt,

Bha an goca den ghlais fheur a sgioblaich thu cruinn

Chaidh a mhilleadh le balaich, bha goid air an oidhch’

Chan itheadh an t-Each e, an gabhuinn na ‘n laogh

 

Thog thu ‘n goca na eallach, le taod air do dhruim,

Is shlaod thu e dhachaidh, bho ghlasadh an uillt,

Ged rinn thu e chrathadh, sa sgaoileadh ri gaoith,

Sa thionndeadh le forca cha thiormaich e chaoidh

 

Bha thusa den bheachd, nach fhaigheadh balaich co-dhìu

A-steach air a challaid, chuir thu timcheall an uillt,

Ach fiach nach e Seoni, tha shios aig a’ bhùth,

Is Alasdair an phortair, a chreach thu sa spùin.

 

Tha iadsan cho abhcaideach seòlta agus ciunn,

Le ‘n dibhearsain gun mhill iad, an goc ort co-dhiù,

Ged a dhèanadh tu a sgolladh, sa ghlanadh san allt

Bithidh faileadh is boladh, ga leantainn a chaoidh

 

‘S e bu choir dhuit a dhèanamh dheth siaman feòir

Sa thoinneamh mum amhaich san tachdadh ‘s iad beò

Toirt orrasan ithe, gach sop agus dlo,

Den fheur chaidh a mhilleadh, ‘s nach itheadh a bhò.

 

Do mhallachd gan leantainn, am fad bhios iad beò

Son a chall a chaidh ortsa aig milleadh an fheòir,

Ach dean thus an ath bhliadhna, callaid bhios mòr,

Le cord iarrainn gathach ‘s cha tig iad na choir.

You looked quite the picture with the sweat on your brow,

As you cut the grass, with the old scythe

I would only stay sharp, but for a short time

The edge of the blade had worn away to it's back

 

The grass that you cut, with Anne Mackay's permission

That your dried so well in the field by the stream

Gathered into a stack it looked so fine,

But the boys used their weight to turn is upside down

 

The rain went through it from top to bottom,

Growing warm in the middle and beginning to rot, 

The moist smell rising from it

And you had to scatter it with the fork.

 

It was on the ground by the shelter of the stream,

That the haystack of grass was that you kept so tidy,

It was ruined by the boys in the dark of the night

The horse, the heifer or the calf would eat it.

 

You lifted the burdensome load, tied to your back,

And you dragged it back from the stream

Though you shook it and scattered it in the wind

And turned it with the fork, it will never dry.

 

You thought yourself, that the boys wouldn't get near it,

Through the fence you put round the stream,

But make sure it wasn't Shonnie, who's down at the shop,

And Alasdair the porter, who raided and stole from you.

 

They are so humorous, cunning and sly,

That with their ploy they would ruin your haystack in any case

Though you would wash it and rinse it in the stream

The smell and the stench would forever remain.

 

What you should do with it is make a long grass rope

And wrap it round their necks and choke them alive

Make them eat it, each blade and handful,

Of the grass that was ruined, that the cow wouldn't eat.

 

You will have to watch them closely from now

After all you lost when the grass was ruined,

But next year, you make a big strong fence,

With plenty barbed wire, and they'll not come near it.

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
bottom of page